پروژه کارخانه آرد (به صورت pdfو94صفحه)

پروژه کارخانه آرد (به صورت pdfو94صفحه)

پروژه کارخانه آرد (به صورت pdfو94صفحه)

فایل در مورد تولید آرد و شامل چهار فصل است به صورت pdfو تعداد 94 صفحه است.

فصل اول:مقدمه و بررسی منابع در مورد گندم و آرد توضیحات جامعه ای داده است.

فصل دوم:خط تولید آرد است.

فصل سوم :آزمایشگاه محصول

فصل چهارم: بحث و نتایج

در آخر پیوست عکس های خط تولید